Główna Zaloguj Wyloguj się Załóż Edycja Szukaj Kontakt grzyby.pl atlas-roslin.pl
Rozporządzenie w sprawie zapobiegania i kontrolowania rozprzestrzeniania się w UE inwazyjnych gatunków obcych
« Poprzedni Następny » bio-forum.pl « Botanika « Archiwum « Archiwum 2013-15 «

#3530
od lipca 2004

2014.10.11 14:47 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Bogusław Mazurek (bogdan)
Informacja w oparciu o:
"WiadomosciKP - Wiadomosci Klubu Przyrodnikow, dostepne dla wszystkich zainteresowanych"
http://listy.eko.org.pl/cgi-bin/mailman/listinfo/wiadomoscikp

"29 września Rada UE przyjęła, zaakceptowane wcześniej przez Parlament
Europejski, rozporządzenie w sprawie zapobiegania i kontrolowania
rozprzestrzeniania się w UE inwazyjnych gatunków obcych. Oznacza to, że
wchodzi ono w życie od 1.01.2015 r. i - jak z zasady ropzorządzenia UE -
jest wiążącym aktem prawa w państwach członkowskich (nie musi być w tym celu
transponwane do prawa krajowego).

Tekst przyjęty przez Radę (ang.):
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=PE%2070%202014%20INIT

Kominikat prasowy (ang.):
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/envir/14494
8.pdf

Komisja Europejska stworzy i będzie aktualizować listę gatunków obcych o
znaczeniu dla Unii. Obejmie ona gatunki obce dla UE stwarzające zagrożenie
dla różnorodności biologicznej lub usług ekosystemowych w UE. Podstawą do
włączania gatunków na listę ma być wiedza naukowa i analiza ryzyka, ale mają
być rozważone również aspekty społeczne i gospodarcze, w tym koszty
zapobiegania ekspansji gatunków i ich efektywność. Lista obejmie zarówno
gatunki we wczesnych stadiach inwazji lub wręcz dopiero zagrażające pojawem
w UE, jak i gatunki szeroko rozpowszechnione, których dalsza ekspansja
zagraża przyrodzie. Państwa członkowskie stworzą plany zapobiegania
introdukcjom i rozprzestrzeniania się tych gatunków. Stworzą system
monitoringu zapobiegający wczesne wykrycie pojawu i zapewnią (z możliwością
derogacji za zgodą KE) szybką likwidację pojawu. Dla ujętych la liście UE
gatunków szeroko rozpowszechnionych stworzą plany zarządzania i
ograniczania, w tym w razie potrzeby zwalczania; zapewnią odtwarzanie
zaburzonych przez gatunki obce ekosystemów.

Ujęcie na liście skutkować będzie zakazem umyślnego przywozu,
przetrzymywania, rozmnażania, umozliwiania rozmnażania, sadzenia,
przemieszczania, obrotu, uwalniania do środowiska ujętych gatunków oraz
obowiązkiem zapobiegania nieumyślnym introdukcjom, z prawem stosowania, na
drodze indywidualnych zezwoleń, odstępstw od tych zakazów, w szczególności w
celach badawczych lub ochrony gatunków w zabezpieczonych, zamkniętych
hodowlach, a także za zgodą KE, pod warunkiem oceny ryzyka, zabezpieczeń i
monitoringu, w przypadkach przekonującego interesu społecznego, w tym
względów społecznych lub gospodarczych. Szczegóły stosowalności zakazów,
wyjątków oraz metodykę analizy ryzyka może określić Komisja Europejska w
drodze aktów delegowanych (będą się stosować w państwach członkowskich
bezpośrednio).

Państwa członkowskie mogą tworzyć krajowe listy inwazyjnych gatunków obcych
znacznia krajowego. Mogą się na nich znaleźć także gatunki rodzime dla
innych części UE. Państwa mogą na swoim terytorium stosować do tych gatunków
rozwiązania jak dla gatunków z listy unijnej.

Państwa członkowskie na swoich listach mogą wskazywać gatunki wymagające
współpracy regionalnej. Taka wspólpraca może być prowadzona w szczegolnosci
w stosuku do mórz, regionów biogeograficznych, dorzeczy. Komisja Europejska
na wniosek państwa członkowskiego obowiązana jest promować i wspierać taką
wsp[ólpracę. Komisja może na wniosek państwa członkowskiego, w razie
potrzeby wynikającej ze współpracy regionalnej, decyzjami wykonawczymi
wymagać, by inne państwa członkowskie rozważyły zastosowanie do takich
gatunków rozwiązań jak dla gatunków z listy unijnej.

Państwa członkowskie są obowiązane dążyć do odzyakania kosztów zapobiegania
introdukcji i rozprzestrzenainai gatunków obcych oraz odtwarzania
ekosystemów od podmiotów odpowiedzialnych za rozprzestrzenienie gatunku.

Spod zakresu rozporządzenia wyłączone są m. in. gatunki rozprzestrzeniające
się naturalnie oraz ryby z załącznika IV Rozporządzenia 709/2007 w sprawie
wykorzystania w akwakulturze gatunków obcych i niewystępujących miejscowo,
np. karp, amur, tołpyga, pstrąg tęczowy.

Przyjęciu rozporządzenia sprzeciwiały się Węgry (akcentując gospodarcze
znaczneie akacji), a wstrzymały się: Dania i Finlandia (akcentując
gospodarcze znaczenie norki amerykańskiej i zapowiadając z góry sprzeciw
wobec jej ujęcia na liscie unijnej) oraz Rumunia (akcentując nadmierną
ingerencję w kompetencje państw członkowskich) i Niemcy (bez pisemnego
uzasadnienia)."

#10478
od września 2006

2014.10.11 18:23 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Piotr Grzegorzek
W wielu przypadkach i tak jest już za późno. weźmy takie nawłocie, dąb czerwony, czeremchę amerykańską, wielkie barszcze czy między innymi robinię akacjową. Rośliną inwazyjną niewątpliwie jest winobluszcz zaroślowy, który właśnie jest upowszechniany do obsadzania ekranów dźwiękochłonnych.

#83
od marca 2014

2014.11.22 01:28 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Krzysztof Komar (komarek)
Do wypowiedzi Piotra.
W przyszłym roku będę realizował projekt ogrodzenia (betonowy płot czteropłytowy obsadzony pnączem). Miejsce do godzin południowych cieniste a po południu pełne słońce. Ziemia lekka sucha, ale żyzna.
I tu pojawia się winobluszcz. Czy błędem jest takie rozpowszechnianie tych gatunków? Myślę tu nie o zaroślowym, lecz o trójklapowym lub o pięciolistkowym. Co Pan o tym sądzi i co sądzą inni o tego typu projektach?

#10820
od września 2006

2014.11.22 17:43 Edytuj wypowiedź Usuń wypowiedź

Piotr Grzegorzek
Winobluszcz trójklapowy jeszcze się nie rozmnaża samoistnie, więc można go zaproponować na ogrodzenie, chociaż zazwyczaj woli wyższe i większe powierzchnie. A poza tym, może najlepiej pomyśleć o bluszczu - Hedera helix, któremu pasują wszystkie warunki świetlne. Wejdzie na ogrodzenie, może też w jego otoczeniu być rośliną okrywową. Raz posadzony wytrzyma i sto lat. Oto kilka przykładów:
https://www.bio-forum.pl/messages/3280/487925.html
https://www.bio-forum.pl/messages/3280/655408.html
https://www.bio-forum.pl/messages/3280/654931.html
https://www.bio-forum.pl/messages/3280/562496.html
https://www.bio-forum.pl/messages/3280/518139.html
Można też połączyć winobluszcz zaroślowy z bluszczem, tak jak to widać tutaj - https://www.bio-forum.pl/messages/3280/704948.html
Założenie powinno być takie, aby potem winobluszcz sukcesywnie przycinać i nie dopuszczać do owocowania.
« Poprzedni Następny » bio-forum.pl « Botanika « Archiwum « Archiwum 2013-15 «
Czy jesteś pewien/pewna, że masz coś (rzeczowego) do dodania?

Główna Ostatnia doba Ostatni tydzień Szukaj Instrukcja Kopiuj link Administracja
ta strona używa plików cookie — więcej informacji